magazine

הצהרת הון לאתר

כל בעל עסק בישראל שפתח עוסק פטור, מורשה או חברה בע"מ, סביר שיקבל מרשות המיסים למלא הצהרת הון.

מסיבה לא ברורה, דווקא הדו"ח הזה מעלה חששות רבים אצל נישומים (בעלי עסקים) מתוך תחושה שרשויות המס נכנסות לכיסם ולרכושם האישי והפרטי.

הצהרת ההון הראשונה תגיע בדרך כלל תוך שנתיים מיום הקמת העסק ובה יצטרך בעל העסק לדווח על כל נכסיו והתחייבויותיו (יחד עם בו/בת זוג) לתום השנה שקדמה לפתיחת העסק.

הצהרת הון לא מגיעה כל פרק זמן קבוע ואין לדעת מתי תגיע הצהרת הון שנייה והלאה.

חשוב להבין, רשויות המס בישראל לא מכירות את הנישום ופועלו ובאמצעות הצהרת הון יכולה רשות המיסים להתחקות אחר הגידול/קיטון בנכסים והתחייבויות של הנישום לאורך השנים.

למיותר לציין שזו דרך פשוטה יחסית לבדוק האם בעל העסק "מעלים הכנסות" שכן,

אם לאורך השנים נכסיו גדלו ומנגד לא קיים הסבר ראוי ע"י רווחים בעסק או הסבר אחר שמתקבל על הדעת, הרי שייווצרו הפרשי הון שיהיה עליו לתת דין וחשבון לרשויות המס.

לשאלה האם למלא הצהרת הון לבד או להיעזר בבעל מקצוע, אז בהחלט ניתן למלא לבד שמדובר בהצהרה פשוטה ולא מסובכת.

אבל המלצתנו ללא ספק לכל הפחות להיוועץ באיש מקצוע על מנת שלא לטעות ולהגיש הצהרה שגויה שתביא לבירורים ובירוקרטיה אל מול רשויות המס.

הצהרת ההון מורכבת מצד אחד מהנכסים וההתחייבויות של בעל העסק בעסקו

ומנגד מהנכסים וההתחייבויות האישיות (*) של בעל העסק ובן/בת הזוג שלו.

(*) יש לפרט בהצהרה עד רמת הרהוט והציוד החשמלי בבית ועד לתכשיטים אישיים ודברים יקרי ערך אחרים.

חשוב להבין שהצהרת ההון הראשונה תהווה מקור להשוואה לרשויות המס אל מול הצהרות ההון שיגיעו בהמשך ומכאן החשיבות הגדולה למלא את ההצהרה הראשונה בצורה נכונה ומדויקת.

ההשוואה נעשית ע"י מספר פרמטרים שונים של רשות המיסים בהם מחושבות הוצאות המחייה של כל משפחה ע"פ מספר הנפשות וכיו"ב וזאת ע"פ "טבלאות מחייה" שקבע מס הכנסה.

הצהרת ההון הינה בעלת חשיבות גבוהה בעיני רשויות המס וראויה להתייחסות כזו גם מצד הנישום.

אנחנו כאן עומדים לרשותכם לכל שאלה ו/או התייעצות.

3