magazine

הקמת חברה בישראל

מדי שנה מוקמות בישראל מאות חברות ומאות אחרות נסגרות ולא בטוח שאילו היו עושים זאת נכון היה צורך להודות בתבוסה ולסגור את החברה. חברה היא הגשמת חלום לעצמאות ולעבודה על מוצרים ושירותים שלדעתכם יכולים להצליח ולכן חשוב לוותר על כך רק בגלל התנהלות לא נכונה.

הכנות לקראת הקמת החברה

הדרך הנכונה להתנהל כשמקימים חברה היא לעשות תחקיר על התחום שלכם ולהתכונן לכל הבירוקרטיה והניהול הכספי שנדרש לכך. לשם כך רצוי לקחת אנשי מקצוע לפחות בשלב הייעוץ וההקמה, מלבד עורך הדין שנדרש כדי להכין את המסמכים לרשם החברות. כשעושים זאת בליווי עורך דין שמכין את המסמכים ורואה חשבון שנדרש להגיש מסמכים לרישום החברה ברשויות המס, זה כבר יותר ברור. כעת, עליכם להחליט ולתכנן את התכנית העסקית לחמש השנים הקרובות. קל להתלהב בהתחלה אבל חשוב לשמור על המומנטום ולעבור את השנים הראשונות בעבודה הקשה שנדרשת כדי לייצב את החברה שלכם.

מה חשוב לדעת על הקמת חברה

  • יש כמה סוגי חברות בישראל והנפוצה בהן היא חברה בע"מ. זאת חברה שהיא ישות משפטית נפרדת מאנשים פרטיים שהופכים לעצמאים, ולכן יש להכין מסמכי התאגדות לחברה כדי לקבוע על מי האחריות המשפטית והניהולית והכספית לכל ענייניה. אם מדובר בקבוצה יש להכין מסמך שמפרט את שמות כולם ואת חלוקת המניות ביניהם כדי להגיש לרשם החברות. אנשים אלה אחראים לתקינותה של ההתנהלות הכספית והעסקית והוא מחויב לניהול חוקי של ספרי חשבונות.
  • אפיון החברה, מתן שם, בחירת מוצר ושירותים, ניסוח התקנון שחייבים להגיש לרשם החברות ומינוי דירקטורים לחברה שיפקחו עליה וידאגו לכך שיתקבלו רק החלטות חיוביות שתורמות לה ולא פוגעות בה. עורכי דין יסייעו לכם בשלב זה משום שיש לבדוק שהשם אינו תפוס על ידי חברה אחרת, למשל, ואילו עוד מסמכים מוטל עליכם להכין להגשה לרשם החברות.
  • הכנת התקנון חשוב משום ששם מפורטים בעלי המניות, מהיכן ההון מגיע ומאילו מקורות, ההסכם שחייב להיות בין מחזיקי המניות לבין החברה ולמי היא מחויבת, מהן מטרות החברה ואם יש סעיפים נוספים שחשובים לבעלי החברה יש לפרט. זה כולל גם חלוקת הזכויות בין הבעלים, כמו זכויות קניין רוחני ותמלוגים מהן ועוד.
  • חשוב לדעת שלמרות שיש הפרדה בין הנכסים הפרטיים של בעל החברה לבין נכסי החברה, עדיין היא מחויבת להתנהלות תקינה וחוקית ולכן אסור לקבל החלטות שיגרמו לפגיעה כספית בה או במחזיקי המניות. כאן יש למנות גם דירקטורים לפי חוק כדי "לפקח" על החברה מלמעלה. מי שמקים חברה כזאת חייב לדעת כיצד לעבוד אתם.
4