הנהלת חשבונות

ודיווחי מע"מ

הקמתם עסק, עכשיו יש צורך בהנהלת חשבונות מקצועית לעסק שלך.

החוק לא מחייב אתכם לפנות למנהל חשבונות, יועץ מס או רואה חשבון אך לרוב כדאי שתמצאו אדם שמתמצא בנושא על מנת שיוכל להנחות אתכם איך וכיצד לבצע את הנהלת החשבונות בעסקכם.

מערכת הנהלת החשבונות מתחלקת ל 2 סוגים: הנהלת חשבונות כפולה והנהלת חשבונות חד-צידית.

הנהלת חשבונות כפולה – במערכת זו יירשמו בספרי החשבונות כל התנועות הכספיות של העסק, כולל, ספקים, לקוחות, חשבונות בנק, הכנסות והוצאות ועוד.

הנהלת חשבונות חד צדדית – במערכת זו יירשמו בספרי החשבונות רק הכנסות העסק והוצאות העסק ללא כל יכולת מעקב אחר יתרות של ספקים, לקוחות, חשבונות בנק ועוד.

רשות המסים בישראל במסגרת תיקון מס' 37 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975 (להלן "החוק"), אשר פורסם ביום 23 ביולי, 2009, שונה חוק מס ערך מוסף בנוגע לתוכן הדיווח התקופתי, אופן הגשתו ועוד.

חובת הדיווח המפורט חלה בהדרגה על אוכלוסיות שונות של החייבים במס כהגדרתם בחוק, על פי היקף וסוג פעילותם, החל מינואר 2010.

לפי תיקון חקיקה מינואר, 2012, הורחבה אוכלוסיית החייבים בדיווח המפורט בשנת 2012 לעומת החייבים בדיווח בשנת 2011 כמפורט:

מי חייב בדיווח המקוון למע"מ?

חובת הגשת הדיווח המפורט מוטלת במספר שלבים על קבוצות שונות של עוסקים, מוסדות כספיים ומוסדות ללא כוונת רווח, למעט מלכ"רים הפטורים ממס מכוח סעיף 35 לחוק מע"מ על פי הפירוט כדלקמן:

ינואר, 2010 ואילך

עוסקים שמחזור עסקאותיהם השנתי בשנת 2009 גבוה מ – 4 מיליון ₪ והם חייבים לנהל ספרי חשבונות בשיטה הכפולה על פי הוראות ניהול פנקסי חשבונות שנקבעו לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה.

ינואר, 2011 ואילך

א. עוסקים שמחזור עסקאותיהם השנתי גבוה מ 4 מיליון ₪ ו / או עוסקים החייבים בניהול ספרי חשבונות בשיטה הכפולה לפי הוראות ניהול פנקסים.

ב. מלכ"רים המעסיקים 300 עובדים ומעלה.

ג. מוסדות כספיים שמחזורם השנתי בשנת 2010 גבוה מ – 4 מיליון ₪.

ינואר, 2012 ואילך

א. עוסקים שמחזור עסקאותיהם השנתי בשנת 2011 גבוה מ – 2.5 מיליון ₪ ו / או עוסקים החייבים בניהול ספרי חשבונות בשיטה הכפולה לפי הוראות ניהול פנקסים.

ב. מלכ"רים אשר מחזורם השנתי לשנת 2010 גבוה מ – 20 מליון ₪.

ג. מוסדות כספיים אשר מחזורם השנתי לשנת 2010 גבוה מ – 4 מליון ₪.

ינואר 2013 ואילך

א. עוסקים שמחזור עסקאותיהם השנתי בשנת 2012 גבוה מ – 2.5 מיליון ₪ ו / או עוסקים החייבים בניהול ספרי חשבונות בשיטה הכפולה לפי הוראות ניהול ספרים.

ב. מלכ"רים אשר מחזורם השנתי לשנת 2011 גבוה מ – 20 מליון ₪.

ג. מוסדות כספיים אשר מחזורם השנתי לשנת 2011 גבוה מ – 4 מיליון ₪.